اداب مهمان داری

اداب مهمان داری

مهمانی دادن و دیدن دوست اشنا در مهمانی وتقسیم شادی خود با دیگر افراد باعث شادی و ایجاد محبت دمی شود که در همه ایین ها به این مسئله توجه شده است و مورد تحسین همگان می باشد اما مهمان داری شرایطی دارد که باید به ان توجه کرد تا به نحوه شایسته از مهمان استقبال کرد که در این مطلب نکاتی را بیان می کنیم که دانستن ان خالی از لطف نیست 

از جمله وظایف میزبان به استقبال رفتن مهنان می باشد با روی گشاده و لبخند مهمان را به داخل مراسم و مکان پذیرایی دعوت و همراهی کند
میزبان با احترام و تکریم با مهمان خود رفتار منند و ازاین که دعوتش را پذیرفتند تشکر کند
میزبان همه مهمان ها را باید به یک چشم ببیند و از همه به یک صورت پذیرایی کنند و بر اساس ثروت و مقام انها از انها پذیرایی کند
مکانی را برای عوض کردن مهمان ها در نظر بگیرد و جایی را برای اویزان و یا نگه داری وسایلشان را به مهمان اختصاص دهند
دما را برای مهمان بر اساس فصل تنظیم کن چنان چه مهمان ها ابراز سرما یا گرما کردند وسائل سرمایشی و گرمایشی را روشن کند
جایی را برای بازی بچه ها در نظر بگیرد
کمی بعد از این که مهمان نشست برای او نوشیدنی مناسب بیاورد تا کمی گلو تر کند
برای هر میهمان پیش دستی بگذارد و میوه به انها تعارف کند
در مهمانی از گفتن حر ف های منفی یا غیبت شخصی که حضور ندارد اجتناب کنید
برای خوردن غذا بعد از چیدن میز و گشیدن غذا از مهمان خود دعوت کنید که برای خوردن غذت برسر میز بیاید
از صحبت کردن در هنگام غذا خوردن با مهمان ها خود داری کنید
در هنگام صرف غذا حضور داشته باشید
بعد خوردن غذا یک دسر یا میو و چای یا نوشیدنی های دیگر از مهمان های خود پذیرایی کنید
در هنگام خداحافظی از مهمان از قبول دعوتان از او تشکر کنید تا دم در مهمان را همراهی کنید .