نوشتن لیست مهمان های عروسی

نوشتن لیست مهمان های عروسی

لیست مهمان ها را در همان روز های اول که در حال تداراک و برنامه ریزی برای مراسم عروسی خود هستید را به همراه خانواده خود بنویسید و چند بار ان را بازنگری و بررسی کنید تا کسی ازقلم نیفتاده باشد و براساس ان تالار و کارت دعون خود را انتخاب کنید

مهمانان خود را به این صورت طبقه بندی کنید
خانواده و افراد فاميل ، دوستان خانوادگي ، دوستان خصوصي و همكاران.
به تعداد مهمان ها و انهایی که می توانبد دعوت کنید توجه داشته باشید و به این نکته که یک مهمانی طولانی با تعداد کمتر مهمان مدیریت ان اسان تراست
سعی کنید افرادی که در همه حالت رفتار بدی ز خود نشان می دهند و بی ادب هستند را در مراسم خود دعوت نکنید
مهمان های جوان و پر انرژی را به مهمانی خود دعوت کنید تا جو شادتر و گرمتر داشته باشید
مهمانان خود را براساس پول یا وضعیت اجتماعی شان دعوت نکنید
یک هفته قبل از مراسم کارت دعت خود را به مهمان ها بدهید
هیچ گاه در هنگام حضور شخص درگیری که در مراسم شما دعوت نیست کارت دعوت را به دیگری ندهید
لازم نیست این گروه از افراد را به عروسی خود دعوت کنیم
دوستان خانوادگی را که هرگز انهارا ندیدیم
پسر ،پسر عمو یا نوه خاله و عممون
همکارانی که با انها در حد احوال پرسی رابطه داشتیم
افرادی که دوستی زیادی نداریم و یک سالم دوستیم نمی رسه
پدر و مادر دوستان صمیمی
دوستایی که شما چون قبلا به دلیل رابطه ای خاص به جشنشون دعوتشرکت کردید
فامیل هایی دوری که بر اساس رسم و رسوم دعوتشون کنید