چگونگی لیست نوشتن برای عروسی

چگونگی لیست نوشتن برای عروسی

 

 


یک ماه قبل از عروسی دو طرف باید لیت خود را اماده کرده باشند
اما اگر مهمانی شما ساده و خودمانی یک هفته قبل از عروسی خود این کار را انجام دهید اشکالی ندارد
نوشتن لیست را از اولین نفری که به ذهنتان می رسد شروع نکنید. این روش هر چند اولین روشی است که برای نوشتن لیست به نظرتان می رسد، اما تقریبا بدترین آن است.
درجه بندی اقوام را به بزرگتر ها بسپارید. اما خودتان هم به مهمان هایی که دعوت می شوند فکر کنید تا در روز عروسی با دیدن انها تعجب نکید
برای صرفه جویی می توانید مهمان خود را همرا با همسرش دعوت نمایید و چندان ضوری نیست که همه خانوادهانها را دعوت کنید
همه دوستان خود را به عروسی خود دعوت نکنید بهتر است دوستان صمیمی خود را همراه با خانواده های شان دعوت نمایید
حتما لازم نیست تعداد مهمان های عروس و داماد با هم یکی باشد
برای نوشتن اسامی میهمان ها می توانید از یک جدول استفاده کنید و در آن نام فرد یا خانواده ای را که در هر صورت برای آنها یک کارت لازم است در یک ردیف بنویسید.
برای تعیین کردند این که چه کسانی در عروسی دعوت می شود انها را به صورت شماره به 1-2-3 تقسیم کنید که در صورت لزوم افرادی که حذف می شوند را به راحتی حذف کنید
هنگام ویرایش فهرست، جلوی اسم کسانی که حتما دعوت خواهید کرد تیک بزنید یا کسی را که حذف می کنید ضربدر بزنید.
تهیه جدول از نرم افزار «اکسل» استفاده کنید. که هملیست شما دقیق تر و تمیز تر می باشد
و در اخر لیست خود را به اعضای خانواده نشان دهید که در صورت لزوم ان را دوباره ویرایش کنید